სამომხმარებლო შეთანხმებაSMM-სააგენტო "INSTABOOST.GE" ი/მ ელენა მჭედლიშვილი (პ/ნ 01011097848) შემდგომში მოხსენიებული, როგორც "კონტრაქტორი", ერთის მხრივ და ამ ინტერნეტ რესურსის მომხმარებელი (თქვენ), შემდგომში მოხსენიებული, როგორც მომხმარებელი, მეორე მხრივ, და ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც "მხარეები", დადებენ ამ შეთანხმებას შემდეგნაირად:


1. ამ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და განმარტებები


"დამკვეთი" - საიტის მომხმარებელი, რომელიც ბრძანებს კონტრაქტორის მიერ მომსახურების გაწევას;


"კონტრაქტორი" – პირი (პირთა ჯგუფი), რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მომსახურებას;


"კონტენტი" - წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის კონტენტი ნიშნავს ინტერნეტ რესურსზე (სოციალურ ქსელში ან სოციალურ სერვისში) გამოქვეყნებულ შინაარსს ფაილის სახით (სურათი, ვიდეო, მუსიკა, ხმა, გრაფიკული სურათი და ა.შ.), რომელიც შეიძლება ნაჩვენები იყოს ელექტრონული კომპიუტერების (კომპიუტერების) და/ან მობილური მოწყობილობების დახმარებით, რომლებიც ამ ტიპის კონტენტის დაკვრის საშუალებას გაძლევთ. ამ შეთანხმების მიზნებისთვის კონტენტი ასევე მოიცავს კონკრეტულ სოციალურ ქსელში/სოციალურ სერვისში შექმნილ კლიენტის ანგარიშს, მასზე მთლიანად ან ნაწილობრივ განთავსებულ კონტენტს;


"მომატება" - მესამე მხარის ინტერნეტ რესურსზე (სოციალური ქსელი ან სოციალური სერვისი) მომხმარებლის მიერ განთავსებული კონტენტის ხელოვნური პოპულარიზაცია, კონტრაქტორს შორის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ კონკრეტულ სერვისზე მომხმარებლების მიერ ამ კონტენტის ნახვების რაოდენობის შეგროვებით. და მომხმარებელს ან/და ხელოვნურად შექმნას ამა თუ იმ რესურსის მომხმარებელთა ინტერესი ასეთ რესურსზე განთავსებული მომხმარებლის შინაარსის მიმართ, რათა მოიზიდოს ან/და გაზარდოს/მოიპოვოს აბონენტები, რეიტინგები, მოწონებები, მომხმარებლები და ა.შ. წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისათვის ტერმინი "პროფილის განვითარება" გამოყენებული იქნება იმავე მნიშვნელობით;


"გადახდების აგრეგატორი" - სპეციალური სერვისი, რომლის თანდასწრებით მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს გადახდები საბანკო ბარათებით ან ელექტრონული გადახდის სისტემების გამოყენებით;


"მოქმედი სამართალი" - სახელმწიფოსა და მისი სუბიექტების (რაიონები, სახელმწიფოები, კოლონიები და ა.შ.) კანონი, რომელიც გამოიყენება შეთანხმების მხარეთა ქმედებების შესაფასებლად, დავების გადაწყვეტისა და წინამდებარე შეთანხმების პირობების ინტერპრეტაციისთვის. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი კანონმდებლობაა საქართველოს კანონმდებლობა და მისი სუბიექტები;


"ვებგვერდი, სერვისი ან ინტერნეტ რესურსი" - ელექტრონული დოკუმენტების ნაკრები ინტერნეტის ელექტრონული პროგრამის სახით, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას, რომელსაც სთავაზობენ მომხმარებლებს, რომლებსაც ჰყავს ერთი მფლობელი და მენეჯერი, რომელიც მდებარეობს ინტერნეტში კონკრეტულ მისამართზე;


ტერმინები, რომლებიც არ არის მითითებული და/ან არ არის ჩამოთვლილი წინამდებარე შეთანხმების ტექსტში, ინტერპრეტირებული იქნება მოქმედი კანონმდებლობის ან/და ინტერნეტში ასეთი ტერმინის ფართოდ გამოყენებული მნიშვნელობისა და ინტერპრეტაციის შესაბამისად.2. ხელშეკრულების საგანი


2.1. კონტრაქტორი იღებს ვალდებულებას, მიაწოდოს მომხმარებელს მომსახურება სოციალურ ქსელებში მომხმარებლის კონტენტის (სარეკლამო სერვისების) პოპულარიზაციის (შეფუთვის) შესახებ და/ან სოციალური მომხმარებლის სერვისების მიზნებისთვის (მიზნებისთვის), ზრდისა /ან პროფილის განვითარების განვითარების ნომერი. მომხმარებლები, აბონენტები, მომხმარებლის შეფასებები, მოწონებები, კლასები და ა.შ. სერვისების ზუსტ ფარგლებს, ისევე როგორც რესურსების ან/და სოციალური სერვისების ტიპს, რომლებზეც აუცილებელია (განხორციელდეს) მომხმარებლის შინაარსის პოპულარიზაცია, განისაზღვრება კლიენტის მიერ დამოუკიდებლად, მაგრამ მხოლოდ ამის საფუძველზე. კონტრაქტორის მიერ შემოთავაზებული მომსახურების გაწევის ვარიანტები. კონკრეტული სერვისების მოცულობის არჩევა და ამ სერვისებისთვის გადახდა ნიშნავს წინამდებარე ხელშეკრულების დადებას და იწვევს მხარეთა ვალდებულებებს ხელშეკრულების შესრულებაზე;


2.2. კონტრაქტორის მომსახურება გაწეულია წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, აგრეთვე მომსახურების გაწევის ზოგადი წესების შესაბამისად, რომლებიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;


2.3. კონტრაქტორი არ უწევს მომსახურებას კლიენტის ეროტიკული, პორნოგრაფიული ხასიათის კონტენტის პოპულარიზაციისთვის, ისევე როგორც სარეკლამო კონტენტის წახალისების მიზნით, რომელიც მიმართულია ინტერნეტის მომხმარებლების წახალისებაზე ნარკოტიკული და/ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების, იარაღის, ალკოჰოლური სასმელების შეძენა/მოხმარება/გამოყენება/შენახვა/ უკანონო ვაჭრობის მიზნით. სასმელები, თამბაქოს ნაწარმი, ჯადოქრების, ჯადოქრების, მკითხავების, სპორტული ფსონების, აზარტული თამაშების, შვილობილი პროგრამების მომსახურება, აგრეთვე სხვა ნივთები (ინსტრუმენტები, პროდუქტები, პრეპარატები, პროდუქტები), რომელთა მიმოქცევა შეზღუდულია ან აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით;


2.4. კონტრაქტორს უფლება აქვს უარი თქვას მომხმარებლისთვის კონტენტის პოპულარიზაციაზე, თუ მას მიაჩნია, რომ ამ კონტენტი შეიძლება არღვევდეს სხვათა უფლებებს ან საეჭვოა, ე.ი. უკანონო გზით მოგების მოპოვებისთვის შექმნილი;


2.5. კონტრაქტორი ახორციელებს მომსახურებას ზუსტად ამ ხელშეკრულების შესაბამისად. მომსახურების გაწევის ეტაპები არის ტექნოლოგიური პროცესები. მომსახურების გაწევის ეტაპზე დაუშვებელია მათი მეთოდის, მოცულობის ან/და გადახდის რეჟიმის შეცვლა.3. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები


3.1. კონტრაქტორს უფლება აქვს მიაწოდოს (გაუწიოს) მომსახურება მომხმარებელს როგორც პირადად, ასევე მესამე მხარის ჩართულობით, ამ კუთხით მომხმარებლისგან დამატებითი თანხმობის მიღების გარეშე;


3.2. დამკვეთი იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს კონტრაქტორის მიერ შეკვეთილი მომსახურებისთვის ამ ხელშეკრულების მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ოდენობით, წესით და პირობებით;


3.3. კონტენტის პოპულარიზაციის შეკვეთისას, მომხმარებელი ვალდებულია უზრუნველყოს კონტენტის ხელმისაწვდომობა მის მიერ მითითებულ ბმულზე ინტერნეტში წინამდებარე ხელშეკრულების მთელი ვადის განმავლობაში. კონტრაქტორი არ არის პასუხისმგებელი იმ პირობით, რომ რესურსი, რომელზედაც განთავსებულია შინაარსი, არ მუშაობს, ასევე მესამე მხარის ან თავად მომხმარებლის მიერ მომხმარებლის შინაარსის არარსებობის ან/და დაბლოკვის ან/და წაშლის გამო.


3.4. მომხმარებელს არ აქვს უფლება ამოიღოს კონტენტი მომსახურების მიწოდების დროს კონტრაქტორის თანხმობის გარეშე ხელშეკრულების მთელი ვადის განმავლობაში;


3.5. თუ მომხმარებელი არ ასრულებს 2.3, 3.3, 3.4 პუნქტების დებულებებს. ხელშეკრულება გამოიწვევს კონტრაქტორის მიერ მომსახურების მიწოდების შეუძლებლობას და მომხმარებელმა არ შეატყობინა კონტრაქტორს ამ გარემოებების დადგომის შესახებ, კონტრაქტორის ვალდებულებები ითვლება შესრულებულად და კლიენტის მიერ გადახდილი თანხები. მომსახურების გაწევა არ არის ანაზღაურებადი;


3.6. მომხმარებლის ან/და მესამე მხარის მიერ მომხმარებლის შინაარსის წაშლის (დაბლოკვის) და მისი შემდგომი აღდგენისას, კონტრაქტორს უფლება აქვს ცალმხრივად შეაჩეროს მომსახურების მიწოდება ან/და გაზარდოს მათი მიწოდების ვადა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. აუცილებელია ამ გარემოებებით გამოწვეული არასასურველი შედეგების აღმოფხვრა ან მომხმარებლისთვის შემდგომი მომსახურების მიწოდებაზე უარის თქმა (ხელშეკრულების შესრულება) კლიენტისთვის მის მიერ გადახდილი თანხის დაბრუნების გარეშე;


3.7. მხარეები თანხმდებიან, რომ საიმედო დადასტურებაა მომხმარებლის მიერ 3.3-3.4 პუნქტების დებულებების შეუსრულებლობის შესახებ. ხელშეკრულების, არის ინტერნეტ რესურსის (მომსახურების) ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ოფიციალური პასუხი (განცხადება) ელ. რესურსი (მომსახურება), მედიაში შეტყობინებები, ასევე კონტრაქტორის თანამშრომლების ანალიტიკური მონაცემები;


3.8. კონტრაქტორს ასევე უფლება აქვს ცალმხრივად გაზარდოს მომსახურების გაწევის ვადა შემდეგი გარემოებების შემთხვევაში:

  • რესურსის (მომსახურების) ტექნიკური პრობლემები, რომელზედაც განთავსებულია მომხმარებლის შინაარსი;
  • სოციალურ ქსელში ან/და სოციალურ სერვისში ფილტრების და განახლებების დანერგვა, რომლებიც ხელს უშლის კონტენტის პოპულარიზაციას;
  • სოციალური ქსელის ან/და სოციალური სერვისის ალგორითმების შეცვლა, რომელიც ხელს უშლის კონტენტის პოპულარიზაციას.

3.9. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ამ შეთანხმების 3.8 პუნქტში ჩამოთვლილი გარემოებების წარმოქმნის საიმედო დადასტურება არის ინტერნეტ რესურსის (სერვისის) ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის ოფიციალური პასუხი (განცხადება), რომელზეც განთავსებულია მომხმარებლის შინაარსი, არაოფიციალური შეტყობინებები ინტერნეტ რესურსის (სერვისის) მხარდაჭერის სამსახურის თანამშრომლები, მედიის ანგარიშები, ასევე კონტრაქტორის თანამშრომლების ანალიტიკური მონაცემები;


3.10. კონტრაქტორი იღებს ვალდებულებას არ განახორციელოს რაიმე ქმედება მომსახურების მიწოდების დროს, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს კლიენტის საქმიან რეპუტაციაზე.4. მომსახურების გაწევის ღირებულება, გადახდის წესი და ვადები


4.1. კონტრაქტორის მომსახურების სახეები და ღირებულება განთავსებულია კონტრაქტორის ვებგვერდზე "მომსახურებების" განყოფილებაში;


4.2. კონტრაქტორის მომსახურების გადახდა ამ ხელშეკრულების შესაბამისად ხორციელდება მომსახურების გაწევის დაწყებამდე. კონტრაქტორი იწყებს მომსახურების გაწევას იმ პირობით, რომ კლიენტი განახორციელებს სრულ წინასწარ გადახდას კონტრაქტორის ანგარიშზე, ე.ი. მომსახურების გაწევის სრული თანხა;


4.3. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდა ხდება კლიენტის მიერ კონტრაქტორის ვებსაიტზე არსებული გადახდის მეთოდებით. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მომხმარებლის მიერ მომსახურების გადახდის ვალდებულების შესრულების დაწყების მომენტი არის წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების მიღების მომენტი. კონტრაქტორის ვალდებულებების შესრულების დაწყების, აგრეთვე წინამდებარე ხელშეკრულების ძალაში შესვლის მომენტი არის კონტრაქტორის ანგარიშზე თანხების ჩარიცხვის მომენტი. კონტრაქტორი იწყებს მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევას 24 საათის განმავლობაში კონტრაქტორის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის მომენტიდან. გადახდის მიზნით, მომხმარებელმა უნდა მიაწოდოს საჭირო მონაცემები. საბანკო ბარათებიდან ან/და სხვა საბანკო ანგარიშებიდან საგადახდო სისტემებით ("გადახდის აგრეგატორებით") გადახდების განხორციელების შემთხვევაში, კლიენტი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ მას აქვს უფლება განკარგოს თანხები ასეთ ანგარიშებზე. კლიენტი ასევე ვალდებულია ხელი შეუშალოს მესამე პირებს იმ ინფორმაციაზე წვდომისგან, რომელიც საშუალებას აძლევს მესამე პირებს გამოიყენონ მომხმარებლის ანგარიშები კონტრაქტორის მომსახურების გადასახდელად და შეკვეთისთვის (საბანკო ბარათის ნომრები, ბანკის სახელი, პინ კოდები, CVV2 და CVC2 კოდები და ა.შ.).


კლიენტის ანგარიშებიდან კონტრაქტორის მომსახურებისთვის არასანქცირებული გადახდის რისკი სრულად ეკისრება მომხმარებელს. კლიენტი არის მხოლოდ პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ კონტრაქტორის მომსახურების მისი ანგარიშებიდან არაავტორიზებული გადახდაზე. მომსახურების გადახდა მომხმარებლის ანგარიში(ებ)იდან კლიენტის მიერ აღიარებულია, როგორც ავტორიზებული და კეთდება კლიენტის მიერ ყველა შემთხვევაში. მომსახურების მიწოდების შეკვეთის გამოქვეყნების შემდეგ, მომხმარებელი ვალდებულია გაუგზავნოს ელექტრონული ფოსტა კონტრაქტორის მისამართზე ტექსტით, რომელიც ადასტურებს შეკვეთის ფორმირების ფაქტის, აგრეთვე კონტრაქტორის მომსახურებისთვის გადახდის ფაქტს. ვებგვერდის ელფოსტა: info@instaboost.ge. ეს წერილი უნდა გაიგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან, რომელიც მომხმარებელმა მიუთითა, რომ გადაიხადოს კონტრაქტორის მომსახურება გადახდის სისტემაში და ასევე მითითებულია კლიენტის მიერ კონტრაქტორის ვებსაიტზე მომსახურების შეკვეთისას. გადახდის სისტემაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართები, კონტრაქტორის ვებსაიტზე, ასევე მისამართი, საიდანაც მოდის შეკვეთის დადასტურება და გადახდის დადასტურება, უნდა ემთხვეოდეს. თუ შესაბამისი წერილი არ იქნა მიღებული, კონტრაქტორს უფლება აქვს არ დაიწყოს მომსახურების გაწევა.5. მხარეთა პასუხისმგებლობა


მხარეები პასუხისმგებელნი არიან წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან არაჯეროვნად შესრულებაზე მოქმედი კანონმდებლობისა და წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მხარეები იღებენ ვალდებულებას წარმოშობილი დავების გადაწყვეტა წერილობითი მოლაპარაკებებითა და სავალდებულო სარჩელის პროცედურის დაცვით, ხოლო თუ შეთანხმება არ მიღწეულია, დავა გადაეცემა სასამართლოს კონტრაქტორის ადგილზე, თუ მოქმედი კანონმდებლობით სხვა რამ პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული. დავის იურისდიქციის შემთხვევაში საარბიტრაჟო სასამართლოში დავა გადაეცემა საარბიტრაჟო სასამართლოს კონტრაქტორის ადგილზე. როდესაც დამკვეთი უგზავნის პრეტენზიას კონტრაქტორს, დამკვეთი ვალდებულია მას დაურთოს პრეტენზიის არსის დამადასტურებელი დოკუმენტები. პრეტენზიები იგზავნება მხოლოდ წერილობით.6. ფორსმაჟორული გარემოებები


6.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისთვის, თუ არაჯეროვნად შესრულება შეუძლებელი აღმოჩნდა ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომის გამო. მხარეები შეთანხმდნენ, განიხილონ ფორსმაჟორული გარემოებები გარე და არაჩვეულებრივი მოვლენები, რომლებიც არ იყო ამ შეთანხმების ხელმოწერის დროს და მოხდა მხარეთა ნებისა და სურვილის საწინააღმდეგოდ, რომელთა ქმედებებს მხარეები ვერ განჭვრეტდნენ და ვერ აღკვეთეს ზომებით და ის საშუალებები, რომლებიც გამართლებულია და მიზანშეწონილია მოლოდინი კეთილსინდისიერი მოქმედი მხარისგან. ასეთი გარემოებები მოიცავს ომს და საომარ მოქმედებებს, ეპიდემიებს, ხანძრებს, სტიქიურ უბედურებებს, სამთავრობო ორგანოების ქმედებებსა და ქმედებებს, რომლებიც შეუძლებელს ხდის წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და აღიარებულია, როგორც ფორსმაჟორული გარემოებები;


6.2. მხარე, რომელიც აცხადებს ფორსმაჟორულ გარემოებათა არსებობას, ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომისა და მოსალოდნელი ხანგრძლივობის შესახებ მათი დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა. მხარე, რომელმაც არ გაუგზავნა შეტყობინება მითითებულ ვადაში, მოკლებულია უფლებას მომავალში მიმართოს ასეთ გარემოებებს;


6.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადა გრძელდება ფორსმაჟორული გარემოებების გამო მათი შესრულების შეუძლებლობის ვადით.7. წინამდებარე ხელშეკრულების ხანგრძლივობა


7.1. ეს ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი პირობების მიღებისა და კონტრაქტორის მომსახურებისთვის კონტრაქტორის საბანკო ანგარიშზე თანხების მიღების მომენტიდან და მოქმედებს მანამ, სანამ მხარეები სრულად არ შეასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს;


7.2. მომხმარებელს, ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე, უფლება აქვს შეწყვიტოს იგი ვადაზე ადრე, მინიმუმ ოცდაათი კალენდარული დღით ადრე აცნობოს კონტრაქტორს. დამკვეთის ინიციატივით ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, კონტრაქტორის მიერ ამ შემთხვევაში მომსახურების გაწევისთვის მიღებული თანხა არ ანაზღაურდება მაშინაც კი, თუ კონტრაქტორმა ვერ შეძლო ხელშეკრულებით ნაკისრი ყველა ვალდებულების შესრულება;


7.3. ამ ხელშეკრულების რაიმე სხვა მიზეზით შეწყვეტის შემთხვევაში მხარეები ვალდებულნი არიან შეასრულონ ამ მომენტამდე წარმოშობილი ყველა ვალდებულება;


7.4. ხელშეკრულება გაფორმებულია 1 თვის ვადით.8. კონფიდენციალურობა


8.1. მხარეები იღებენ ვალდებულებას დაიცვან მათ მიერ ერთმანეთისგან მიღებული ან მათთვის ცნობილი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისას, აგრეთვე ცოდნის, გამოცდილების, ნოუ-ჰაუს და სხვა ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, რომელიც კონკრეტულად არის გათვალისწინებულია, რომ ისინი კონფიდენციალური ხასიათისაა. მხარეები იღებენ ვალდებულებას არ გაუმჟღავნონ ან გაუმჟღავნონ, ზოგადად ან კონკრეტულად, ასეთი ინფორმაცია არცერთ მესამე მხარეს წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე;


8.2. 8.1 პუნქტის მოთხოვნები არ ვრცელდება კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უფლებამოსილი ორგანოების მოთხოვნით კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების შემთხვევებზე.9. დამატებითი პირობები და საბოლოო დებულებები


9.1. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა შეტყობინება (გამონაკლისი პრეტენზიებისა) შეიძლება განხორციელდეს მხარეებს ელექტრონული ფოსტით გაგზავნით. კონტრაქტორის ელექტრონული ფოსტის მისამართი არის მისამართი, რომელიც მითითებულია განყოფილებაში "კონტაქტები" ან კონტრაქტორის ვებგვერდის სხვა შესაბამის განყოფილებაში (ელ.ფოსტა: info@instaboost.ge). კლიენტის ელექტრონული ფოსტის მისამართი არის მისამართი, რომელიც მითითებულია მომხმარებლის მიერ კონტრაქტორის ვებსაიტზე მომსახურების შეკვეთისას. მომხმარებლისგან მიღებული წერილები და სხვა დოკუმენტები სხვა ელექტრონული ფოსტიდან არ მიიღება და არ განიხილება კონტრაქტორის მიერ;


9.2. სახელის, ადგილმდებარეობის, საბანკო რეკვიზიტებისა და სხვა მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში, თითოეული მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ცვლილებების შესახებ ხუთი დღის ვადაში;


9.3. ყველა სხვა კუთხით, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ შეთანხმებით, მხარეები ხელმძღვანელობენ მოქმედი კანონმდებლობით.ზოგადი ინფორმაცია და მომსახურების მიწოდების დამატებითი წესები:


სერვერი, დომენი და ყველა ხელმისაწვდომი გადახდის აგრეგატორი დოკუმენტირებულია.


გახსოვდეს! ჩვენი სერვისით სარგებლობისას მიუღებელია პარალელური, ე.ი. ერთდროული მუშაობა იმავე შინაარსით მსგავსი სერვისების გამოყენებით. ეს ქმედება ანგრევს სოციალური ქსელებისა და სოციალური სერვისების მრიცხველებს, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს კონტენტის, ჯგუფების, გვერდების და სხვა საიტების „აკრძალვა“ და ასევე არ მოგცემთ საშუალებას თვალყური ადევნოთ შეკვეთის ზუსტ შესრულებას.


ჩვენ მიერ მოწოდებული სერვისები განთავსებულია ჩვენს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომი ფორმით და არ იწვევს ორაზროვან ინტერპრეტაციას. თუმცა, თუ შინაარსი, ტიპი, მეთოდი, ვადები და ა.შ. გაურკვეველია, შეგიძლიათ სთხოვოთ ჩვენს მენეჯერებს დაზუსტება საიტზე მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე (ელფოსტა: info@instaboost.ge) წერილის გაგზავნით. სერვისები, რომლებიც არ არის მითითებული და/ან არ არის ჩამოთვლილი, როგორც ხელმისაწვდომი სერვისები, არ არის ჩვენ მიერ მოწოდებული.


ჩვენ არ ვმუშაობთ დახურულ ჯგუფებთან, პროფილებთან და სხვა საიტებთან. ამიტომ, თუ მუშაობის პროცესში თქვენ დახურავთ მითითებულ საიტს, ჩვენ ავტომატურად ვაჩერებთ შეკვეთის შესრულებას. ამ შემთხვევაში გადახდილი თანხა არ დაბრუნდება.


მომხმარებელს ეკრძალება შეკვეთის განთავსებისას მითითებული ბმულების მისამართების შეცვლა.